پرفراژ چک

مشاهده همه ۱۱ نتیجه

پرفراژ چک دستگاهی است که جهت جلوگیری از سوءاستفاده از چک، جعل یا دست بردن در متن چک استفاده می شود. این دستگاه های با درج مبلغ چک به همراه شاخص (مثلا در ایران ريال) به صورت برجسته بر روی چک باعث می شود تا امکان دست بردن در اطلاعات چک به حداقل برسد زیرا بانک ها و موسسات مالی در هنگام نقد نمودن چک به مبلغ برجسته درج شده بر روی چک دقت خواهند کرد و در صورت مغایرت با متن امکان وصول چک نخواهد بود.

خود دستگاه پرفراژ از لحاط مکانیزم عملکرد به دو دسته برقی و دستی تقسیم می شود. دستگاه های برقی مانند ماشین حساب دارای تعداد ارقام خاصی هستند و امکان پرفراژ نمودن مبالغی بالاتر از تعداد ارقام پیشبینی شده در یک مدل امکان پذیر نخواهد بود. در پرفراژ دستی نیز در دو مدل رقم ثابت و مدل محوری (که در بازار به گوشکوبی شهرت دارد) تقسیم بندی می شود.